پنج شنبه 16 آذر ماه 1402 عضويت ورود

سال 1402 - مهار تورم ، رشد تولید

 

  گزارش فعاليت چهار ساله جهاد كشاورزي در دولت تدبیر و امید

                                                                                 

 


وزارت جهاد كشاورزي

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

مديريت جهادكشاورزي شهرستان شهرضا

 

سال1396

 اقتصاد مقاومتی ، تولید - اشتغال گرامی باد

خلاصه فعاليت هاي 4 ساله(دولت تدبیر و امید)

  مديريت

جهاد كشاورزي

 شهرستان شهرضا

 

تهيه شده به مناسبت هفته دولت  1396

  

 

 

** اداره امور فني و زيربنايي

       * واحد آب و خاك

1- اجرای 12 طرح آبیاری تحت فشار از نوع بارانی درسطح كل 300 هكتار

2- اجرای 16 طرح آبیاری تحت فشار از نوع قطره اي درسطح كل 4/164 هكتار

3- اجرای 7 طرح آبیاری كم فشار درسطح كل 8/168 هكتار

4- اجرای 1 طرح آبیاری مكانيزه ( لينير) درسطح 49 هكتار

5- اجراي 9 طرح آبياري قطره اي تيپ درسطح كل 2/332 هكتار

6- اجرای 1 طرح آبیاری بابلر در سطح 32 هکتار

        شایان ذکر است اجرای سیستم های آبیاری کم فشار بر روی مزارعی انجام می گرددکه شوری آب مزرعه بیش از حد مجاز برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار بوده و الزاما بایستی از سیستم های آبیاری کم فشار استفاده نمود.

اجرای طرح های فوق الذکر باعث افزایش راندمان آبیاری در مزارع و افزایش تولید محصولات کشاورزی و همچنین صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی در حدود یک میلیون متر مکعب در سال می گردد

7 - مرمت و بازسازی 7 رشته قنات با استفاده از اعتبارات استاني به ميزان 1332 ميليون ريال.

8- مرمت و بازسازی يك رشته قنات با استفاده از اعتبارات فني واعتباري به ميزان 220 ميليون ريال.

9- مرمت و بازسازی 2 رشته قنات با استفاده از اعتبارات مدیریت بحران به میزان 1816 میلیون ریال.

10- اجراي پروژه هاي احداث کانالهای آبیاری عمومی،مرمت وبازسازي قنوات،احداث استخرذخيره آب، از محل اعتبارات خشكسالي(حوادث غيرمترقبه) وخودياري مالكين با اعتبارهزينه شده به ميزان 12490 ميليون ريال

11- بررسي وموافقت با احداث 71 مورد استخرذخيره آب درسطح شهرستان كه منجربه صدورمجوز ازطريق اداره اموراراضي شده است.

   

 

 

* واحد صنایع كشاورزي

 1 - صدور موافقت اوليه جهت مكان يابي واخذ مجوزهاي لازم ازادارات ذيربط براي واحدهاي توليدي :

  فرآورده هاي لبني كاله ، سردخانه بالي صفر مولايي

 2 - صدورمجوز تاسيس كارخانه هاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي به تعداد 10 موردكه به ميزان31540 تن درسال  جذب موادخام كشاورزي در مجوزها پيش بيني شده است وتعداد اشتغال زايي اسمي مجوز هاي مذكور94 نفر مي باشد.

   3 - مبلغ 67 ميليارد ريال از محل تسهلات صندوق توسعه ملي جهت احداث 3 طرح جذب گرديده است  و تاكنون جهت  2 مورد آن پروانه بهره برداري صادر شده است وبه مرحله بهره برداري رسيده و28 نفر اشتغالزايي ايجاد نموده است.

  4 - مبلغ 37 میلیارد ریال از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت سرمایه در گردش برای  3 طرح که قبلا به بهره برداری رسیده است ، به بانک معرفی گردیده.

  5- صدورمجوزپروانه توسعه واحد توليد شيرخشك فوري شركت آريا لبن با پيشرفت فيزيكي 80 درصد جهت 3790 تن توليد سالانه

 

 

 

** اداره ترويج

1- آموزش بهره بردارن در زمينه هاي باغباني، زراعت و اموردام 2647  نفرروز

2- آموزش زنان روستايي در زمينه هاي باغباني، زراعت و اموردام 688 نفرروز

3- همكاري با بسيج سازندگي در خصوص برگزاري دوره هاي آموزش اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي 1052 نفرروز

4- همكاري بازندان در خصوص آموزش مهارتي زندانيان در زمينه هاي باغباني 192 نفرروز

5- اجراي سايت الگويي گندم به منظور معرفي ارقام جديد گندم متناسب با شرايط منطقه ( 5 مورد )

6- اجراي سايت الگويي باغ به منظور ترويج و آموزش صحيح مديرت باغ با هدف افزايش بهره وري باغ(امورد)

7- اجراي سايت الگويي انار به منظور ارائه راهكارهاي علمي در زمينه باغداري انار

8- اجراي طرح تحقيقي – ترويجي مقايسه عملكرد ارقام گندم  متحمل به شوري در منطقه مهيار

9- معرفي نمونه هاي بخش در سطح استاني (مرغداري نمونه) وسطح ملي(باغ مادري)

10- اجراي طرح اقتصاد مقاومتي و اجراي آموزشهاي مهارتي در اين زمينه11

11- اجراي طرح نظام نوين ترويج با هدف پاسخگويي به مسائل و مشكلات كشاورزان در عرصه هاي دولتي،انتقال دانش فني و يافته هاي تحقيقاتي به كشاورزان و انسجام سازماني و بهره گيري از جميع عوامل دولتي و غير دولتي در ارائه خدمات به كشاورزان.

 

 

** اداره امور اراضي

  1- واگذاري اراضي براي طرحها از طريق كمسيون ماده 21 ضوابط واگذاری زمین 7/279 هکتار   

 2- واگذاري اراضي براي طرحهاي توليدي كشاورزي و دامداري از طريق كمسيون ماده 2-  42/1 هكتار     3- امور نظارتي طرحهاي واگذاري اراضي ماده 21 و 2  وبررسي پيشرفت فيزيكي و ابطال واگذاريهاي فاقدپيشرفت فيزيكي  132 مورد به مساحت 450 هكتار           

 4- پيگيري وصول عوايد دولت 88 مورد  و وصولي عوايد به مبلغ 3218776010 ريال                                          

 5- انجام امورو تشكيل پرونده مربوط به موافقت با تغيير كاربري اراضي مزروعي براي طرحهاي  توليدي و كشاورزي برابر تبصره 1و 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي مزروعي و باغات وهمچنين نظارت برطرحهاي اين قسمت 408 مورد 265  هكتار        

  6- امور نظارتي طرحهاي موافقت شده تبصره 4 و تبصره يك ماده يك  169 مورد

  7-  اقدامات مقتضي در خصوص حفظ اراضي كشاورزي شامل شناسايي متخلفين،طرح دعاوي،آراء صادره وگرفتن راي قطعي 460 مورد

  8- رسيدگي وكارشناسي وانجام مكاتبات استعلامات مديريت برق و گاز و سازمان آب و دفاتراسناد رسمي و شهرداري، صنايع و معادن و شركت هاي خدماتي و ساير ادارات 780 مورد 

  9-  آموزش وترويج قانون حفظ كاربري به صورت برگزاري كلاس وآموزش چهره به چهره2371 نفر    

      

 

 

 

  

 

  ** اداره توليدات گياهي و دامي

      *واحد زراعت

 

طرح افزايش توليد گندم آبي و جو آبي

1-  نظارت بر كاشت  داشت وبرداشت مكانيزه و نيمه مكانيزه گندم وجودرسطح 10850 هكتاربا استفاده از بذور مقاوم به شوری و خشکی درمناطق تحت پوشش.

2-   اجراي طرح پروژه مشاهده اي- مقايسه اي ارقام مختلف گندم شامل ارقام سيروان؛پيشتاز؛پارسي وبك كراس روشن درمنطقه مهيار.

3-   تشكيل مزارع آرماني گندم در سطح 600 هكتار اراضي تحت كنترل و  استفاده از بذور مقاوم به شوری و خشکی مزارع جو و تشکیل مزرعه نمایشی  رقم جو به منظور تعیین بهترین رقم جومقاوم به خشکی وشوری

4-   تشکیل مزرعه نمایشی دو رقم گندم جهت بررسی بهترین ارقام گندم مقاوم به خشکی و شوری

5-   توزيع700 تن ارقام مختلف بذور گندم شامل  بكراس روشن ، سيروان،پارسي ، سيوند؛ميهن؛پيشگام وافق بين كشاورزان مناطق تحت پوشش

6-    توزيع ميزان 650 تن ارقام مختلف بذرجوشامل نصرت؛فجر30؛ بهرخ؛ ريحان03 ؛ گوهران و... بين كشاورزان مناطق تحت پوشش

7-  نظارت بربوجاري وضدعفوني ارقام مختلف بذورگندم وجوخودمصرفي توسط شركت تعاوني كشاورزي مهياروشركت تعاوني توليدپرزان به ميزان حدود1650تن.

8- توزيع  حدود7200 تن انواع  كودهای شيميائي ماكرو وميكرو بين كشاورزان تحت پوشش

9- افزایش حاصلخیزی خاک بامدیریت بقایای گیاهی حفاظت شده درسطح 2800هکتار وافزایش موادآلی       وکودسبز درسطح 250هکتار

10- مدیریت مزارع کشت پاییزه به منظور مصرف حداقل آب باعملیات کم خاکورزی درسطح 4850                                            هکتار.

11- انجام کشت مستقیم با دستگاههای پیشرفته درسطح152هکتار.

12- اعطای تسهیلات سرمایه درگردش به بهره برداران گندم و جو21435 ميليون ریال

13- نظارت بربهبودعملكرد مزارع جو بابكارگيري يك نفركارشناس ناظردرسطح 400 هكتار.

 

طرح  افزايش توليد نباتات زراعی

 1-  استفاده از کودهای بیولوژیک و مساعدت به استفاده از كودهاي ميكرو در سطح80 هكتار

2- توزيع بذرمنداب به میزانkg 2480 ونظارت بركاشت سطحي معادل 95  هكتارمنداب بعنوان كودسبز بمنظورافزایش موادآلی خاك.

طرح افزايش توليد دانه روغني

 ایجاد مزارع آرمانی آفتابگردان 60 هکتار- گلرنگ  35 هکتار – کنجد  4 هکتار

طرح افزايش توليد ذرت

1- نظارت بركاشت ، داشت وبرداشت سطحي معادل2400 هكتارارقام مختلف ذرت علوفه اي درمناطق تحت پوشش.

2- مساعدت به استفاده از كودهاي ريز مغذي در سطح250هكتار

3- نظارت برتوزيع بذرذرت كه توسط كاركزاران توزيع نهاده هاي كشاورزي خريداري كرده اند.

طرح افزايش توليد حبوبات

توسعه کشت انواع حبوبات با استفاده از واريته هاي جديد صادراتي وارقام عملکردبالا وبکارگیری روشهای نوین آبیاری در اسفرجان وكهرويه درسطح 100  هكتار

طرح افزايش توليد صيفي جات

توسعه كشت انواع صيفي جات در فضاي باز با استفاده از سيستمهاي جديد پيش رويشي و روشهاي نوين آبياري با مصرف بهينه آب در دشتهاي مهيار وپرزان شامل گوجه وخیار،طالبی وخربزه، بادمجان، کدو و... در سطح1035 هكتار كه 785 هكتار آن بصورت تمام مكانيزه با استفاده از دستگاههاي مجهز به استقرار نوارهاي آبياري و ايجاد مالچ نايلوني روي بستر كاشت وتوسعه کشت ارقام سازگار سیب زمینی و پیاز   طرحهاي جديد آزمايشي تحقيقي

1- كشت آزمايشي چغندر قند پائيزه با استفاده از ارقام خارجي مقاوم در سطح 4000 متر مربع در دشت پرزان و با توجه به موفق بودن كشت مذكور توسعه كشت اين محصول در كنار محصولات پائيزه در سالهاي آتي

2- اجراي طرح پروژه مشاهده اي-مقايسه اي ارقام مختلف گندم شامل ارقام سيروان؛پيشتاز؛پارسي وبك كراس روشن درمنطقه مهيار.

3- نظارت براجراي سايت هاي الگويي ارقام مختلف گندم درمناطق مختلف شهرستان جهت بررسی بهترین ارقام گندم مقاوم به خشکی و شوری باعملكردبالا

 

     *واحد باغباني

1- نظارت بر صدور پروانه تاسيس گلخانه هاي توليد سبزي و صيفي جات گلخانه اي 29 مورد  و معرفي جهت اخذ تسهيلات ازمحل صندوق توسعه ملي.

2- احداث 3 مورد گلخانه در سال 96 - 95     

3- نظارت بر صدور پروانه توليد و بهره برداري گلخانه توليد سبزي و صيفي گلخانه اي 39 مورد

4- نظارت بر مراحل رشد و تربیت 3 هكتار باغ گردو با نهالهاي رقم خارجي چندلر توليد شده از طريق كشت بافت

5- اجراي توسعه باغات ميوه بالاخص  مجهز به سيستم آبياري تحت فشار 5 مورد در سطح 35  هکتار و معرفي شهرستان با سطحي بيش از 1650 هكتار باغات انار بعنوان يكي از قطبهاي مهم توليد ، صادرات و فرآوري انار در سطح استان و كشور

6- انجام طرح اصلاح و احیاء باغات در سطح 12 هکتار از باغات شهرستان شامل هرس و جوان سازی 5 هکتار ، اصلاح سیستم کشت و تغذیه 4 هکتار و تغذیه با کود های آلی و زیستی در سطح 3 هکتار

7- افزایش سطح زیر کشت زعفران به 5/3 هکتار و برگزاری کلاس مراحل کاشت، داشت و برداشت زعفران با همکاری اداره ترویج شهرستان

8- توزیع حدود 4700000 لیتر سوخت جهت مصرف در گلخانه ها.

9- توزيع انواع كودهاي مورد نياز محصولات باغي  به منظور افزايش عملكرد كمي و کیفی محصولات به میزان1700 تن

10- تشکیل کارگاهای آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی باغداران و تولید کنندگان محصولات گلخانه ای و راهکارهای مبارزه با خشکسالی و سرما زدگی محصولات و نیز ارتقاء کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی 

11- نظارت برعمليات داشت و هرس باغ نمایشی انگور با ارقام تحقیقاتی شامل: پرلت ، تامسون،بلاک در سطح نیم هکتار در روستای قصرچم.

12- توزيع نهال يارانه دار به تعداد 4000 اصله شامل انار ، به و گردو

13- ترغيب باغداران جهت بيمه انواع درختان ميوه و بيمه تنه درختان انار

14- انجام طرح های آزمایشی مبارزه با کرم گلوگاه انار از طریق نصب فرمون و پوشش انار با کاور پلیمری ساخت داخل کشور بصورت پایلوت در سطوحی از باغات شهرستان

15- برنامه ریزی جهت توسعه کشت های گلخانه ای در سطح 8 هکتار، در راستای سیاستهای وزارتخانه در ارتباط با این موضوع.

16- انجام طرح بهبود کیفیت محصولات باغی با تهیه ادوات داشت و برداشت در سطح 12 هکتار

17- برنامه ریزی لازم جهت تشکیل کمیته فنی کشت گیاهان دارویی به منظور توسعه آن در مناطق تحت پوشش شهرستان.

18- برگزاری جلسات متعدد و انتخاب هیئت رئیسه  شرکت تعاونی باغداران انار شهرضا با مشارکت سازمان تعاون روستایی شهرستان شهرضا.

19- همكاري با واحد ترويج جهت برگزاري كارگاه آموزشي توليد و پرورش قارچ خوراكي به منظور توسعه توليد اين محصول با ارزش در كارگاههاي بزرگ و كوچك حتي بصورت مشاغل خانگي

20- صدور پروانه تأسیس و اعطای تسهیلات به منظور احداث یک واحد صنعتی پرورش قارچ تکه ای با ظرفیت 410 تن در سال با پیشرفت فیزیکی 85 درصد

 

      *اداره امور دام

1- نظارت بر بهسازی و نوسازی اماکن دامی به مساحت 282000 متر مربع در 1906 واحد دامداری.

2- نظارت بر توزیع پولت بومی 95000 قطعه

3- صدور مجوز بهسازی و نوسازی 242 مورد به مساحت 60700 متر مربع

4- بازدیددامداري 1150 مورد

5- نظارت بر تلقیح مصنوعی 2900 مورد

6- تمدید 385 مورد مجوز بهسازی ونوسازی و تمدید پروانه بهره برداری کوچک روستایی 129 مورد

7- نظارت و کنترل کیفی کارخانجات خوراک دام 60 مورد

8- اجرای طرح بهبود مدیریت مرغداریها در 21 واحد از مرغداریهای گوشتی شهرستان

9- بهبود تغذیه دام و جیره نویسی 285 مورد

10- نرخگیری نهاده  ها و فرآورده های دامی و طیوروزنبورعسل وارسال به استان بصورت روزانه

11- نظارت بر عملکرد شرکتهای مشاوره ای 180 مورد

12- ترویج آبزی پروری و برگزاری کارگاه آموزشی مرتبط با این موضوع همزمان با ماهیدارکردن استخرهای دو منظوره گرم آبی18  مورد با تعداد  قطعه9000بچه ماهی

13- صدور مجوز استقرار و کوچ زنبور عسل 530مورد

14- توزیع چکمه جهت بهداشتی نمودن دامداریها به تعداد 200 جفت بین دامداران واجدشرایط

15- توزیع توری جهت بهداشتی نمودن دامداریها به میزان940 مترمربع بین دامداران واجدشرایط

16- توزیع لباس مخصوص کار درمرغداری به تعداد120 دست بین مرغداران

17- تکمیل پرونده و فرمهای زنبورداران متقاضی تعویض شناسنامه و ارسال به استان جهت  صدور شناسنامه زنبورداری جدید به تعداد 380 مورد

18- تکمیل مدارک وفرمهای مورد نیاز جهت معرفی بیمه زنبورداران 440 مورد

19- شمارش سالیانه زنبور عسل در شهرستان و حومه توسط اکیپ سرشماری و جمع آوی اطلاعات وآمار آنها و ارسال به استان

20- بازدیدهای کارشناسی جهت اخذ مجوز احداث دامداری ، بهسازی ، نوسازی وجابجایی490 مورد

21- نظارت بر عملکرد تشکلهای دام و طیور

22- تایید سوخت مرغداریها و گاوداریها بطور متوسط ماهیانه 210 مورد 

23- ارسال گزارشهاي جوجه ريزي وكشتار بصورت ماهيانه وانجام ثبت طرح تكفا به تعداد متوسط 40 واحد درماه

24- بازديد از طرحها ومتقاضيان تسهيلات حمايتي (بهينه سازي مصرف سوخت)

25- بررسي وتكميل  پرونده های درخواست تسهيلات حمايتي (بهینه سازی مصرف سوخت وگاز رسانی در واحدهای مرغداری خرید تلیسه درواحدهای گاوداری ) وارسال به استان

26- اخذ گزارش های عملکرد کشتارگاه طیور وارسال آمارکشتار مرغ سایز به استان

27- برگزاری کمیته های ساماندهی مرغداریهای غیر مجاز وپیگیری مکاتبات  ومصوبات ان تا زمان حصول نتایج به تعداد 10 مورد

28- اجرایی نمودن طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی در سطح شهرستان به عنوان شهرستان پیشرو

29- بازدید های هفتگی از مراکز فروش مرغ در سطح شهرستان بصورت هفتگی باهدف پایش اجرای طرح مرغ سایز وارسال گزارشهای مربوطه به استان

30- ساماندهی واحدهای غیرمجاز پرورش طیور شهرستان به تعداد 13 مورد

31- بررسي وتكميل پرونده متقاضيان تسهيلات سرمايه درگردش براي طرحهاي مشكل دار و خط اعتباري مكانيزاسيون وارسال به استان

32- راهنمایی ،مشاوره ،معرفی و تکمیل فرمهای مربوط به درخواست تسهیلات سامانه بهین یاب و ارسال مدارک تکمیل شده به کارگروه استان

33- بازدید از طرحهای گیرنده گان تسهیلات بهین یاب در سال گذشته و بررسی فعالیت واحدها به منظور تمدید تسهیلات

 

 

 

    *حفظ نباتات

1- مبارزه با آفت سن غلات سن( مادر و پوره ) در مزارع گندم و جو در سطح23074   هكتار .

2- مبارزه با علف هاي هرز غلات ( کشیده برگ و پهن برگ) ، باغات  و ساير محصولات زراعي درسطح 22600 هكتار.

3- مبارزه با بيماريها و آفات محصولات زراعي و باغي در سطح24346هكتار.

4- مبارزه باموش صحرایی1195 هکتار.

5- اجرای طرح مبارزه بیولوژیکی انار405 هکتار( بيشترين سطح در استان).

6- اجراي طرح شبکه مراقبت (محصولات انار-سیب-گندم-محصولات گلخانه ای) 5035 هكتار.

7- اجرای طرح مبارزه با کرم گلوگاه انار در دو قطعه به صورت آزمایشی

8- مبارزه با ملخ (بومی ایتالیایی مراکشی) در سطح 240 هکتار   

 

 

   *مكانيزاسيون

1- سطح کشت شده با کمبینات به تفکیک گندم 1250 هکتار ، جو 2500 هکتار ،سایر30 هکتار ،

2-کشت بدون خاک ورزی شده75 هکتار ،

3- معرفی افراد جهت اخذ تسهیلات خرید تراکتور و کمباین وادوات به مبلغ 8/14 ميليارد ريال

4- نظارت بر برداشت كمباينها به تعداد23 دستگاه

5- توزيع سوخت يارانه دار دربخشهاي مختلف به ميزان2/21ميليون ليتر

 

 

   
 
  نظرسنجي
نظرشمادرموردپرتال مديريت جهادكشاورزي چيست

 

تعداد جوابها : 690

عالي : 82%
خوب : 3%
متوسط : 3%
ضعيف : 12%

  ارسال  
  آمار بازديدها
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 142
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 142

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 3074411
Visitors بازديد هاي امروز: 422
Visitors بازديد هاي ديروز: 2423
Copyright (c) 1402/09/16 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا